Informació addicional

AI

ANCLATGE PER A PEFIL IPN SIMPSON

MATERIAL

Acer galvanitzat S250GD + Z275 segons NF EN 10346.

AVANTATGES

Fixat amb perfil IPN sense fixació

SUPORT

IPN,
Biga de fusta.

CAMPS D'APLICACIÓ

Fixació de biga de fusta a biga IPN,
Fixació de biga IPN a biga de fusta.